Comeback Rookie – Aarhus

Comeback Rookie Aarhus er henvendt til unge i alderen 15 – 17 år. Her får drengene muligheden for at tage del i et konstruktivt fællesskab, hvor de individuelt og/eller i grupper arbejder mod udvikling af bæredygtige målsætninger for egen fremtid.  

På baggrund af mange års erfaring i arbejdet med målgruppen kender vi til virkelighedens verden og de udfordringer, barriere og muligheder, der her er på spil. Vi ved at stærke sociale bånd generer social kapital, som underbygger øget deltagelse og inklusion i det brede samfund. I Rookie fokuserer vi derfor særligt på at understøtte de unge i prosociale værdier, hvor de fastholdes inden for normsamfundets rammer således risikoen for tiltrækning til submiljøerne mindskes. Det handler eksempelvis om støtte til gennemførelse af folkeskolens afgangseksamen og til at få klarlagt fremtidsdrømme og ønsker samt involvering af de unge i foreningsliv og lignede.


Herudover kan tilbuddet også anvendes i forbindelse med støtte efter en endt ungdomssanktion eller som alternativ til anbringelse. Her fokuseres ligeledes på de prosociale værdier, herunder fastholdelse og involvering i lokalmiljøet således de unge kan lære at agere konstruktivt heri. Gruppeforløbene understøtter i den forbindelse også læring i social navigering og sociale normer. Det handler om at skabe et miljø, hvor deltagerne har mulighed for at tilvælge et positivt miljø, hvor de bliver anerkendt for konstruktive handlinger.

Overordnet fungerer Rookie som en platform hvorfra der kan arbejdes helhedsorienteret med de unge i forhold til netværk, professionelle og familie. Med dette fokus fungerer Comeback som en daglig støtte, hvor de unge lærer at forstå sig selv, tage personligt ansvar og at udvikle deres sociale kompetencer. Alt sammen i det miljø, hvor de bor.

Indholdselementer

 • null

  Basale tilværelseskompetencer – Drengene vokser op i en digital verden. En del af indsatsen omkring de prosociale værdier ligger i mestring af NemID og orientering i Eboks, mail mv., således de kan orientere sig i relevant information.

 • null

  Måltider – Unge i tilbuddet har mulighed for at starte dagen med et måltid morgenmad og har herved tid til at omstille sig til dagens aktiviteter og få en god start på dagen. Der værnes om en kultur, hvor man taler stille og roligt med hinanden og hjælper til med borddækning og afrydning. Midt på dagen samles alle igen til et frokostmåltid.

  Måltiderne har stor værdi ift. samværet og relationen mellem deltagere indbyrdes og personalet. Men er i høj grad også en kontekst, som indeholder en mulighed for personalet ift. at interagere med deltagerne og give dem feedback og konstruktivt modspil ift. deres holdninger og anskuelser på deres omverden. Således at deltagerne tilegner sig nye færdigheder og opbygger kompetencer, som de reelt set kan bruge

 • null

  Indviduelle samtaler – Som udgangspunkt har deltagerne minimum én individuel samtale ugentligt. Samtalen har til hensigt at tilpasse de konkrete fokuspunkter for den unges udvikling. Hertil anvendes en tilpasset version af samtalemetoden ”Signs Of Safety”. Metoden har til hensigt at skabe overblik over borgerens risiko- og sikkerhedsfaktorer, udfordringer og ressourcer, samt målstyring ift. udvikling af prosociale kompetencer.

 • null

  Fysisk træning – Som en del af forløbene inddrages også fysisk træning som en pædagogisk ramme for personlig udvikling.

 • null

  Workshops – Fungerer som en gruppedialog med op til 5 borgere, hvor et målsætnings- eller værdibaseret emne tages op og diskuteres. Her arbejdes der med deltagernes liv, erfaringer, styrker og svagheder samt målsætninger i forskellige faser.

 • null

  Job og Uddannelse – I forbindelse med opstart af skoleforløb, arbejdspraktik mv. fungerer Rookie som platform i det tværfaglige samarbejde omkring den unge. Det handler konkret om understøttelse i kontakt til UU-vejleder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver, praktikvejleder mv. For at sikre en god opstart i de respektive tilbud, hjælper Rookie i tilfælde, hvor der er behov også med hjælp til transport.