Comeback – Aarhus

Comeback Aarhus er et samarbejde med Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune omkring unge på kant med sig selv og det omgivende samfund. Comeback Aarhus hjælper unge drenge og mænd i alderen 16-35 år videre fra en fastlåst situation med misbrug, kriminalitet og udadrettet adfærd. Ofte kommer de unge mænd fra kriminelle grupperinger. De har levet et liv, hvor livet på gaden har defineret dagen og vejen. De kan have svært ved at tilpasse sig regler og traditioner i det danske samfund.

IMG_1353 3

Comeback Aarhus tilbyder et fællesskab, der ligner det, de unge kender fra gaden. Men vores fællesskab har konstruktive værdier. De unge lærer at forstå sig selv, at tage personligt ansvar og at udvikle deres sociale kompetencer. De lærer også at omsætte deres ressourcer, så de kan få en hverdag til at hænge sammen – for dem selv, deres familie og deres omgivelser. Derudover er der fokus på at omsætte deres ressoucer til at kunne anvendes i forhold til en fremtid med job og uddannelse.

Vi fortæller ikke de unge, hvad de skal gøre. Vores tilgang er undersøgende og støttende og vi tilbyder en ramme, som den unge kan udvikle sig indenfor. En ramme hvor den unge kan få styr på grundlæggende elementer i deres liv, som forudsætningen for at igangsætte en positiv udvikling med større mental robusthed og øget identitet i forhold til en fremtid på arbejdsmarkedet. 

Comeback Aarhus tilbyder en række indholdselementer som tilpasses den enkeltes udgangspunkt, progression og målsætninger. Aktiviteterne lægges løbende ind i deltagernes indviduelle uge-skemaer efter en konkret vurdering af den enkeltes behov og udfordringer, sådan at der skabes progression i forhold til de udfordringer pågældende har, og sådan at der opnås progression i forhold basale kompetencer, mentalitet og arbejdsidentitet

Indholdselementer

 • null

  Basale tilværelseskompetencer – Erfaringen er at unge i målgruppen ofte har brug for hjælp i forhold til basale tilværelseskompetencer. Det kan være udfordringer med at benytte og overskue E-Boks og NemID samt kommunikation med forskellige instanser, som feks. Kriminalforsorgen, Politiet, Skat, Gældsstyrelsen, Ydelsescenteret, boligforening, bank, læge, tandlæge og læge.

 • null

  Måltider – Unge i tilbuddet har mulighed for at starte dagen med et måltid morgenmad og har herved tid til at omstille sig til dagens aktiviteter og få en god start på dagen. Der værnes om en kultur, hvor man taler stille og roligt med hinanden og hjælper til med borddækning og afrydning. Midt på dagen samles alle igen til et frokostmåltid.

  Måltiderne har stor værdi ift. samværet og relationen mellem deltagere indbyrdes og personalet. Men er i høj grad også en kontekst, som indeholder en mulighed for personalet ift. at interagere med deltagerne og give dem feedback og konstruktivt modspil ift. deres holdninger og anskuelser på deres omverden. Således at deltagerne tilegner sig nye færdigheder og opbygger kompetencer, som de reelt set kan bruge

 • null

  Indviduelle samtaler – Som udgangspunkt har deltagerne som minimum én individuel samtale ugentligt. Samtalen har til hensigt at tilrettelægge og justere den handleplan, der skal skabe progression den enkelte. I samtalen benyttes en tilpasset version af samtalemetoden ”Signs Of Safety”. Metoden fungerer som et fælles kommunikationsredskab mellem den enkelte borger og Comebacks primære kontaktperson. Metoden har til hensigt at skabe overblik over borgerens risiko- og sikkerhedsfaktorer, udfordringer og ressourcer, samt målstyring ift. at deltagerne er proaktive i forhold til en fremtid med job og uddannelse.

 • null

  Fysisk træning – Som en del af den opbyggende indsats bruger vi den fysiske træning som pædagogisk tilgang og ramme for personlig udvikling. Den fysiske træning har en særlig tiltrækningskraft på målgruppen og præsentere et alternativt maskulint miljø, hvor vi med træningens disciplin og grundværdier kan præge borgeren i en mere konstruktiv retning, end det miljø borgeren kommer fra. Herved skabes forudsætning for, at den enkelte borger bliver mere modstandsdygtig og i stand til at opretholde en positiv forandring.

 • null

  Workshops. Workshopsene fungerer som en gruppedialog med op til 5 borgere, hvor et målsætnings- eller værdibaseret emne tages op og diskuteres.

  Workshops – Workshoppen Fightplan, tager udgangspunkt i en undervisningsmanual kaldet “Fightplan”. Her arbejdes der med deltagernes liv, erfaringer, styrker og svagheder, målsætninger i forskellige faser. Der gøres brug af et sprog og terminologi fra bosningens verden, som kobles til deltagrenes anskuelser og refleksioner omkring deres drømme og fremtiden, så vi har et fælles sprog og referenceramme.  Andre emner i Workshopsene er samfundsmæssige forhold og innovation og iværksætteri.

 • null

  Arbejdsopgaver – Comeback har forskellige interne arbejdsopgaver, som deltagerne for betaling for at varetage under det sociale frikort. Interne arbejdsopgaver er første skridt på vejen i forhold til øget arbejdsidentitet.

  Comeback samarbejder også med partnerskabsvirksomheder, som har behov for at få løst ad-hoc opgaver. Comeback fakturerer for opgaverne og betaler løn under det sociale frikort til deltagerne. Eksterne arbejdsopgaver er næste skridt på vej ind på arbejdsmarkedet.

  Derudover arbejder Comeback Industries løbende på at skabe forretninger under Comeback Industries, hvor deltagerne kan opnå erfaringer under det sociale frikort, som deltidsansatte eller fuldtidsansatte.

 • null

  Job og Uddannelse. Deltagerne vil løbende øge deres parathed i forhold til uddannelse og job. Via interne og eksterne arbejdsopgaver øges den enkeltes kompetencer og arbejdsidentitet. Når deltagerne er klar til vil der i samarbejde med Jobcenteret være fokus på, at den enkelte kommer videre i job eller uddannelse. Jobsøgning, praktik og besøg på uddannelsesteder er eksempler relevante aktiveiteter, som kan iværksættes i denne fase.